Huỳnh Thanh Vinh

Huỳnh Thanh Vinh – Ca sĩ của Louis Reslive

Nguyễn Đoàn Thanh

Nguyễn Đoàn Thanh – Ca sĩ của Louis Reslive

Thu Hồng

Thu Hồng – Ca sĩ của Loui犀利士 s Reslive

Thụy Vũ

Thụy Vũ – Ca sĩ của Louis Reslive

Trâm Anh

Trâm Anh- Ca sĩ của Louis Reslive

Anh thương

Anh thương- Ca sĩ của Louis Reslive

Mộng Thi

Mộng Thi – Ca sĩ của Louis Reslive

Quỳnh Như

Quỳnh Như – Nhân viên Hầu bàn Louis Reslive

Quỳnh Diễm

Quỳnh Diễ威而鋼 m

Quỳnh Hải Yến

Quỳnh Hải Yến – Nhân viên PR 9 của Louis Reslive